Bebrusynė

Privatumo politika

Ši interneto svetainės su elektronine rezervacijų sistema, priklausanti Renatui Marcinkėnaičiui ir veikianti pagal verslo liudijimą (toliau – „Bebrusynė“, Mes), Privatumo politika reglamentuoja kaip „Bebrusynė“ tvarko savo klientų ir (arba) lankytojų (toliau – Vartotojai, Jūs) ir kitų asmenų asmens duomenis ir užtikrina Asmens duomenų saugumą.

Kas mes esame?

Mes esame „Bebrusynė“, stovyklaviečių nuomos paslaugas teikianti įmonė, kuriai priklauso interneto svetainė https://bebrusyne.lt su joje veikiančia el. rezervacijų sistema (toliau – Svetainė), vartotojų asmens duomenų valdytojas. Renato Marcinkėnaičio verslo liudijimo nr.: WT348584, veiklos vietos adresas Kirneilės k., Luokesos sen., Molėtų r. sav , tel. +370 682 49712, el. paštas bebrusyne@gmail.com.

Mums rūpi jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas ir mes visapusiškai įsipareigojame tvarkyti savo Vartotojų ir kitų asmenų duomenis tik laikantis nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. Ši privatumo politika yra taikoma kartu su mūsų Svetainės Naudojimosi taisyklėmis ir Svetainės slapukų politika. Jei jums kyla klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ar norėtumėte gauti išsamesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, kreipkitės el. pašto adresu bebrusyne@gmail.com.

KADA MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tuomet, kai tai reikalinga mūsų teisėtiems tikslams pasiekti ir kai turime teisinį pagrindą tai daryti. Bendrovė asmens duomenis tvarko:

 • Kai jūs išreiškėte savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu ar tikslais;
 • Kai tai yra būtina siekiant įvykdyti sutartį ar sandorį, sudarytą su Jumis ar reikia imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sutarties ar sandorio sudarymą;
 • Kai tai mus įpareigoja teisės aktai;
 • Kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

Kai Jūs registruojatės mūsų Svetainėje ir pateikiate savo asmens duomenis, mes tvarkome:

 • Vardą, pavardę
 • Telefono Nr., el. pašto adresą
 • Techninius duomenis (IP adresas)

Duomenų tvarkymo tikslas – Vartotojo registracija Svetainėje

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Vartotojo sutikimas, kuris inicijuojamas Vartotojui registruojantis Svetainėje.

Duomenų tvarkymo terminas –Jūsų registracijos duomenys tvarkomi ne ilgiau nei iki stovyklaviečių sezono, kuris paprastai trunka nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d., pabaigos. Sezonui pasibaigus Jūsų registracijos duomenys yra sunaikinami.

Kai Jūs perkate paslaugas naudodamasis mūsų rezervacijų sistema, mes tvarkome:

 • Vardą, pavardę
 • Telefono numerį, el. pašto adresą
 • Mokėjimo duomenis (bankas, mokėjimo kortelės arba sąskaitos numeris). Atkreipkite dėmesį, kad mokėjimų vykdymui Bendrovė naudojasi UAB „Paysera LT“ teikiamomis mokėjimo paslaugomis ir tiesiogiai netvarko Jūsų mokėjimo duomenų; mokėjimo duomenis Vartotojas pats pateikia Paysera mokėjimo sistemai, kuri tvarko juos pagal šios sistemos Asmens duomenų tvarkymo politiką ir Mokėjimo paslaugų sutarties bendrąsias sąlygas. Jums atlikus mokėjimą mes gauname informaciją iš Paysera mokėjimo sistemos.
 • Techninius duomenis (IP adresas)

Duomenų tvarkymo tikslas – Vartotojo įsigytų paslaugų (rezervacijų) apmokėjimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Pirkimo-pardavimo sutarties/sandorio tarp Vartotojo ir Bendrovės sudarymas ir vykdymas

Duomenų tvarkymo terminas – 10 metų po sutarties/sandorio sudarymo sutarties/sandorio sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties/sandorio sudarymu susijusi informacija bei finansines operacijas patvirtinantys dokumentai; bei 5 metus kiti duomenys.

Kai Jūs įsigyjate mūsų paslaugų ir paprašote išrašyti sąskaitą faktūrą, mes tvarkome:

 • Vardą, pavardę
 • Telefono numerį
 • pašto adresą
 • Adresą
 • Mokėjimo duomenis (bankas, mokėjimo kortelės arba sąskaitos numeris)

Duomenų tvarkymo tikslas – Prekių ir/ar paslaugų pardavimas (sąskaitos faktūros išrašymas)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Pirkimo-pardavimo sutarties/sandorio tarp Vartotojo ir Bendrovės vykdymas

Duomenų tvarkymo terminas –  10 metų po sutarties/sandorio sudarymo sutarties/sandorio sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties/sandorio sudarymu susijusi informacija bei finansines operacijas patvirtinantys dokumentai.

Asmens duomenų tvarkymas Svetainėje naudojant slapukus

Jums lankantis Svetainėje, mes tvarkome Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Šie duomenys yra renkami Jūsų sutikimo pagrindu, slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba. Daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Kaip nurodyta Rezervacijos taisyklėse, mūsų paslaugomis gali naudotis tik asmenys sulaukę pilnametystės, t.y. vyresni nei 18 metų asmenys. Jeigu Jūs esate nepilnametis nuo 14 iki 18 metų, naudotis Rezervacijų sistemos paslaugomis Jūs galite tik turėdami Jūsų tėvų ar globėjų sutikimą arba tuo atveju, kai Jūs pagal teisės aktų reikalavimus turite teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis.

KAM MES GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis – paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus), kurie padeda mums teikti Jums paslaugas: finansines ir buhalterines paslaugas teikiančias įmones,  duomenų centrų paslaugas ar interneto tinklapių prieglobos paslaugas teikiančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones,  ir kitus paslaugų teikėjus, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų pateiktus aiškius nurodymus ar instrukcijas ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims. Kiekvienu konkrečiu atveju duomenų tvarkytojui yra pateikiami tik būtini asmens duomenys, t. y. tik tokie asmens duomenys, kurie būtini konkrečiam tvarkymo tikslui įvykdyti ar paslaugai suteikti. Jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie įsipareigoja ir gali laikytis tinkamų duomenų saugumo reikalavimų ir konfidencialumo įsipareigojimų.

KUR MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje. Šiuo metu tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes jų neperduodame į trečiąsias valstybes. Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis perduoti į trečiąsias valstybes apie tai Jus informuosime prieš atliekant perdavimą bei užtikrinsime perdavimo teisėtumą bei saugumą (reikiamų perdavimo mechanizmų ir saugumo priemonių taikymą).

KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite visas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytas teises, kurias galite įgyvendinti atvykę į Bendrovę ar kreipdamiesi el. paštu bebrusyne@gmail.com:

 • žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą – gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • kreiptis su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei nustatote, jog tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs – registruoti Vartotojai gali patys ištaisyti savo asmens duomenis prisijungę prie savo paskyros Svetainėje ;
 • kreiptis su prašymu sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, nustatoma, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai;
 • kreiptis su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), išskyrus kai Jūsų duomenys privalo būti saugomi remiantis Bendrovei taikomais teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu. Jei pageidaujate panaikinti savo paskyrą mūsų svetainėje, prašome kreiptis į mus el. paštu bebrusyne@gmail.com, ir Jūsų paskyra bus panaikinta per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė;
 • gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, tvarkomus automatizuotomis priemonėmis ir kurių tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą), kai tai techniškai įmanoma;
 • bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pateikę pranešimą Bendrovei nurodytu būdu – paspaudę nuorodą el. laiško pabaigoje (tiesioginės rinkodaros atveju) arba atsiuntę savo prašymą Bendrovei el. paštu bebrusyne@gmail.com;

Savo teises Jūs galite įgyvendinti patys arba per atstovus. Norėdami įgyvendinti savo teises Jūs turite atvykti į Bendrovės administracijos biurą (adresas) asmeniškai ir pateikti prašymą arba savo prašymą galite pateikti elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu bebrusyne@gmail.com.  Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę ir pareigą patikrinti Jūsų tapatybę, kurią visada bus stengiamasi nustatyti paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu. Pateikdami prašymą Jūs galite patvirtinti savo tapatybę vienu iš nurodytų būdu:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikus mūsų darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, kartu su juo Jūs turite pateikti notariškai patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba jis turi būti pateiktas iš Jūsų el. pašto adreso, kuriuo registravotės mūsų Svetainėje.

Kilus pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio fizinio asmens tapatybės, Bendrovė turi teisė paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti Jūsų tapatybę (pvz., pateikiant kontrolinį klausimą kokias prekes ar paslaugas pirkote paskutiniu metu ir pan.).

Prašymas turi būti aiškus, jame turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, informacija apie tai, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu norėtumėte gauti atsakymą. Jeigu prašymą pateikiate elektroninėmis priemonėmis, informacija taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai iš anksto paprašote ją pateikti kitaip.

Jūsų pateiktus prašymus stengiamės išnagrinėti ir jums informaciją pateikti kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei dėl tam tikrų aplinkybių, kaip antai dėl pateikto prašymo sudėtingumo (jei reikia kreiptis pagalbos į pasitelktus duomenų tvarkytojus) ar dėl Bendrovės nagrinėjamų prašymų skaičiaus, Bendrovė prašymo išnagrinėti laiku gali nespėti, nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip dviem mėnesiams, ir apie tai Jus informuojant iš anksto.

Prašymai nagrinėjami ir informacija bei duomenys teikiami neatlygintinai, tačiau mes turime teisę tam tikrais atvejais arba atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises (kai prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas, ar yra pasikartojantis), arba informacijos ir duomenų teikimas gali būti apmokestintas atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, vadovaujantis su teisės aktų reikalavimais ir Bendrovės vadovo nustatytais įkainiais (jei nustatomas akivaizdus piktnaudžiavimas duomenų subjekto teisėmis, nepagrįstai teikiami kartotiniai prašymai pateikti informaciją, duomenis, išrašus, dokumentus ar pan.).

Jeigu manote, kad Bendrovės veiksmai ar neveikimas pažeidžia Jūsų teises ar teisės aktų reikalavimus, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS

Ši Privatumo politika yra patvirtinta ir galioja nuo 2022 m. gegužės 30 d. Mes turime teisę reguliariai ar esant poreikiui peržiūrėti ir atnaujinti Privatumo politiką. Apie bet kokį atnaujinimą mes informuosime savo Svetainėje.

Scroll to Top